ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

  • Οι παραγγελίες δεσμεύουν την εταιρεία μόνο εφόσον καταβληθεί, εντός οριζομένου χρόνου, η συμφωνηθείσα προκαταβολή.
  • Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της παραγγελίας απαιτείται νέα έγγραφη συμφωνία μεταξύ του αγοραστή και της εταιρείας.
  • Μέχρι την εξόφληση των τιμολογίων πώλησης τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρείας.
  • Εάν λόγοι ανωτέρας βίας επιβάλλουν τη μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης μέρους ή ολόκληρης της παραγγελίας, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία παράδοσης ενημερώνοντας παράλληλα τον αγοραστή σε εύλογο χρόνο.
  • Για τις περιοχές όπου υπάρχουν καταστήματα ARTCOOL η εταιρεία αναλαμβάνει τη δαπάνη μεταφοράς μόνο για τις πωλήσεις κλιματιστικών που συνοδεύονται από τεχνική εγκατάσταση. Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας η δαπάνη μεταφοράς επιβαρύνει τον αγοραστή. Τα ανυψωτικά μηχανήματα, όπου χρειάζονται, επιβαρύνουν τον αγοραστή.
  • Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να παραλάβει άμεσα τα εμπορεύματα στο χρόνο που αναφέρεται στο δελτίο παραγγελίας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής τους, ο αγοραστής πρέπει να εξοφλήσει το συνολικό ποσόν της παραγγελίας μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης που αναφέρεται στο δελτίο παραγγελίας.
  • Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης των εμπορευμάτων ο αγοραστής υποχρεούται να εξοφλεί την αξία των εκάστοτε παραδιδόμενων ειδών, λαμβανομένου υπόψη του αντίστοιχου τμήματος της προκαταβολής σε σχέση με το σύνολο της παραγγελίας. Το υπόλοιπο τμήμα της προκαταβολής παραμένει ως μερική πληρωμή των υπόλοιπων ειδών. Η εξόφληση της παραγγελίας θα γίνεται προτού την παράδοση.
  • Ο αγοραστής κατά την παράδοση των εμπορευμάτων υποχρεούται να είναι παρών στον τόπο παράδοσης, με σκοπό να επιβεβαιώνει την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εμπορευμάτων στο τιμολόγιο/απόδειξη λιανικής που φέρει ο οδηγός.
  • Για οποιαδήποτε νομική διαφορά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
  • Προκαταβολές που αφορούν ειδικές παραγγελίες προϊόντων δεν επιστρέφονται σε περίπτωση ακύρωσης.

Καλάθι  

Προϊόν (άδειο)